Polityka prywatności aplikacji mobilnej EMP365

 

Polityka Prywatności w zakresie aplikacji mobilnych

 

I. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnych

1. Dane dotyczące użytkowników aplikacji mobilnych przetwarzane są przez EKSPERT Systemy Informatyczne Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie, NIP 8522596958, REGON 321195475, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej zwaną „EKSPERT Systemy Informatyczne”).

2. Zbierane przez EKSPERT Systemy Informatyczne dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz¬ marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Jako administrator danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnych możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. EKSPERT Systemy Informatyczne nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie ogólnego użytkowania naszej usługi i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

II. Polityka w zakresie przechowywania informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania dostępu do informacji tam przechowywanych

1. W związku z udostępnianiem aplikacji mobilnych EKSPERT Systemy Informatyczne przechowuje informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskuje dostęp do informacji tam przechowywanych.
2. Działania, o których mowa w punkcie 1 wykonywane są w celu:
a) optymalizacji korzystania z aplikacji mobilnych,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z aplikacji mobilnych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) tworzenia statystyk w celu ich prezentowania, w tym udostępniania partnerom EKSPERT Systemy Informatyczne.
3. Ze względu na specyfikę stosowanych przez EKSPERT Systemy Informatyczne technologii aplikacji mobilnych, użytkownik nie ma możliwości wyłączenia opcji przyjmowania technologii pozwalających na przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu. Użytkownicy, którzy nie chcą zezwalać na przechowywanie przez EKSPERT Systemy Informatyczne informacji w urządzeniu końcowym użytkownika lub uzyskiwanie przez EKSPERT Systemy Informatyczne dostępu do tych informacji, nie powinni instalować aplikacji mobilnych EKSPERT Systemy Informatyczne.

III. Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców aplikacji mobilnych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z aplikacji mobilnych EKSPERT Systemy Informatyczne przez użytkowników ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Dane, które zbieramy w celu poprawienia działania aplikacji to informacje o: lokalizacji, jakości połączenia oraz statusie urządzenia. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych aplikacji mobilnych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

IV. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej przez EKSPERT Systemy Informatyczne Polityki Prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w punkcie I.3. prosimy o kontakt na adres wskazany w punkcie I.1. lub pocztą elektroniczną na adres: handel@ekspert.biz